Ропринт спечели нов проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Новини

 

8 март 2017

Ропринт спечели нов проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 06.03.2017 г. Ропринт ЕАД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. № BG16RFOP002-2.002-0292-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на Ропринт ЕАД, чрез информационни и комуникационни технологии“.

Проектът предвижда дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер - ERP система за управление на бизнес процесите и специализиран софтуер, предоставящ възможност за иновативен процес за комуникация между печатницата и клиентите.

Основната цел на проектното предложение e развитие на управленския капацитет на компанията и нейния растеж. Това ще бъде постигнато чрез реализиране на редица специфични цели по оптимизиране и подобряване на бизнес процесите в Ропринт ЕАД, което от своя страна ще бъде възможно при изпълнението на предвидените инвестиции в двете софтуерни системи и необходимото хардуерно оборудване.

Основните процеси, които ще бъдат подобрени, са:

Чрез постигането на гореописаните цели ще бъде гарантирана високата конкурентоспособност на компанията и нейния растеж, базиран на високо технологични и интелигентни ИКТ системи.

Общата стойност на проекта е 201 188.41 лв., от които 140 831.89 лв. безвъзмездна финансова помощ и 60 356.52 лв. съфинансиране от Ропринт ЕАД.

Планираната дата за изпълнение на проекта е 06.09.2018 г.

 

Обратно към Новини